Werk

Op de website https://www.refugeework.nl vindt u vacatures, in uw regio, ingedeeld in (inburgering)taalniveau, welke talen u spreekt en in de branche waarin u wilt gaan werken.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de rechten en plichten van asielzoekers en statushouders die (willen) werken.

Wetten & regels

De mogelijkheid voor vluchtelingen om in Nederland te werken of om ondernemer te worden, is geregeld in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Volgens deze wet mogen vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsvergunning gewoon in Nederland werken of een bedrijf starten. Asielzoekers (zonder verblijfsvergunning) mogen alleen onder bepaalde voorwaarden in Nederland werken.

Vluchtelingen en werken in Nederland

Wanneer de IND aan een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ verleent, is hij erkend als vluchteling. Een erkend vluchteling is volgens de Wet arbeid vreemdelingen vrij om te werken op de Nederlandse arbeidsmarkt (artikel 1c Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen). Op zijn verblijfsdocument staat dan de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan; twv niet vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen tewerkstellingsvergunning nodig.

Mogen asielzoekers werken?

Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn.  Werken kan alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Tewerkstellingsvergunning

Een TWV is een document dat aantoont dat een asielzoeker mag werken. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft de TWV aan de werkgever van de asielzoeker. Dit gebeurt als een asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Het 1ehalfjaar kan een asielzoeker dus niet werken. Het UWV controleert ook of de werkgever genoeg loon betaalt. Een asielzoeker heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders. 

Werken als zelfstandig ondernemer met TWV

Met een tewerkstellingsvergunning mag een asielzoeker ook aan de slag als zelfstandig ondernemer. Hij krijgt de vergunning van het UWV. Ook in dit geval krijgt hij de TWV pas als zijn asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

U kunt een tewerkstellingsvergunning aanvragen op de site van het UWV.

Eigen bijdrage asielzoeker

Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een eigen bijdrage. Onder meer voor de kosten van de opvang. Hij mag 25% van de inkomsten houden, tot maximaal € 185 per maand. Verdient iemand meer dan het bedrag dat hij het COA moet betalen? Dan mag hij de rest van de inkomsten houden. 

Zelf werk zoeken

Asielzoekers die willen werken, moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies, maar bemiddelt niet.

Werkzaamheden in asielzoekerscentrum (azc)

Asielzoekers kunnen ook werkzaamheden verrichten in het asielzoekerscentrum (azc). Bijvoorbeeld schoonmaken en helpen bij onderhoud van de gebouwen of de tuin. Dat kan maximaal 25 uur per week. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig. De asielzoeker ontvangt hiervoor een kleine vergoeding: € 0,56 tot € 1,10 per uur met een maximum van € 14 per week.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning

Krijgt een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’ van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)? Dan krijgt hij als vergunninghouder dezelfde rechten en plichten als Nederlanders. Hij kan aan het werk in loondienst of als zelfstandige. Hij kan ook kiezen voor zelfstandig ondernemerschap.

Vrijwilligerswerk

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hebben zij geen verblijfsvergunning, dan is er een vrijwilligersverklaring van UWV nodig.

In dienst nemen van een vluchteling

Als werkgever vindt u meer informatie over het in dienst nemen van vluchtelingen op de website van vluchtelingenwerk.nl.

Reacties zijn gesloten.